Sửa chữa đảm bảo giao thông đường 352 đoạn Km3+900 - Km4+800; Km5+600 - Km6+800; Km7+500 - Km7+800, huyện Thủy Nguyên

0931.02.03.04